Privatumo politika ir slapukų naudojimo tvarka

Privatumo politika ir slapukų naudojimo tvarka

paruošta vadovaujantis, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, nuostatomis

2018 m. spalio 4 d.

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja santykius tarp Lietuvos regbio federacija (toliau – Asociacija) ir fizinio asmens, kaip duomenų subjekto (toliau – Asmuo), kurie atsiranda tvarkant Asmens duomenis automatiniu būdu Asociacijos puslapyje www.regbioteisėjas.lt(toliau – Svetainė);

1.2. Asmens duomenys šioje svetainėje tvarkomi, o būtent, Asmens duomenų rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys, atliekami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kitose teisės aktuose nustatytais reikalavaimais, tvarka ir sąlygomis.

1.3. Svetainėje įvesdami ar nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Asociacija juos tvarkys šioje privatumo politikoje numatytais tikslais ir sąlygomis.

1.4. Mes įsipareigojame suteikti paslaugas fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 16 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, Jūs galite teikti savo asmens duomenis tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Duomenų tvarkymas

2.1. Asociacija Jūsų duomenis tvarkys vadovaudamasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

2.1.1. teisėtumo – laikantis tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų norminių aktų bei esant Jūsų aiškiai išreikštam sutikimui ar siekiant įvykdyti sutartį, sudarytą tarp Jūsų ir Asociacijos;

2.1.2. sąžiningumo – informcijos pateikimas apie konkrečius tikslus, kuriais tvarkomi Jūsų duomenys, taip pat apie tvarkymo taisykles, pavojus, apsaugos priemones bei Jūsų teises;

2.1.3. skaidrumo – informacija ar duomenys, susiję su Jumis yra Jums prieinami, o pranešimai, susiję su Jūsų duomenų tvarkymu, Jums pateikiami suprantamai, aiškia ir paprasta kalba;

2.1.4. tikslo apribojimo – duomenys renkami aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

2.1.5. duomenų kiekio mažinimo – tvarkomi tik tokie duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

2.1.6. tikslumo – duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

2.1.7. saugojimo trukmės apribojimo – duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais;

2.1.8. konfidencialumo – duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad yra užtikrintas Jūsų duomenų saugumas;

2.1.9. atskaitomybės – Asociacija yra atsakinga už tinkamą Jūsų duomenų tvarkymą ir turi galimybes tai įrodyti;

2.1.10 proporcingumo – teisė į Jūsų duomenų apsaugą nėra absoliuti ir ji yra vertinama atsižvelgiant į jos visuomeninę paskirtį bei santykį su kitomis pagrindinėmis teisėmis.

3. Jūsų teisės

3.1. Gauti Asociacijoje visą informaciją apie Jus, kokią turi Asociacija.

3.2. Reikalauti, kad Asociacija ištaisytų, ištrintų arba apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.

3.3. Nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi.

3.4. Reikalauti, kad Asociacija Jūsų duomenis perkeltų Jūsų nurodytam duomenų valdytojui ar tvarkytojui.

3.5. Nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.

3.6. Kad nebūtų taikomas tik automatizuotas Jūsų duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

3.7. Dėl galimai neteisėtų Asociacijos veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo pažeistos Jūsų teisės į duomenų saugumą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius), per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Asociacijos gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi šioje privatumo politikos 4.1.10 punkte nustatytas terminas Asociacijai pateikti atsakymą.

4. Asociacijos pareigos ir teisės

4.1. Asociacija įsipareigoja:

4.1.1.  kad Jūsų duomenis tvarkys kompetetingi asmenys ir tik tie, kuriems tokia teisė suteikta;

4.1.2. sužinojusi, kad padarytas duomenų saugumo pažeidimas, nedelsiant pranešti kompetentingai priežiūros institucijai ir, jei įmanoma, ne vėliau kaip per 72 valandas nuo to laiko, kai apie tai buvo sužinota, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas nesukėlė pavojaus asmenų teisėms ir laisvėms ir tai Asociacija galės įrodyti;

4.1.3. užtikrinti teisę į Jūsų duomenų apsaugą, nepriklausomai nuo Jūsų pilietybės ar gyvenamosios vietos;

4.1.4. atlyginti žalą, kurią asmuo patyrė dėl duomenų tvarkymo pažeidimo, išskyrus atvejus, jeigu Asociacija įrodo, kad jokiu būdu nėra atsakinga už žalą;

4.1.5. savo veikloje vadovautis 2.1. punkte nurodytais principais ir sugebėti įrodyti, kad jų laikosi;

4.1.6. tvarkyti duomenis tik gavus aiškų Jūsų sutikimą ir esant būtinumui, galėti įrodyti, kad davėte sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys;

4.1.7. tvarkyti ne jaunesnių kaip 16 metų amžiaus asmenų duomenis. Jeigu esate jaunesnis nei 16 metų, Asociacija įsipareigoja tvarkyti Jūsų duomenis tik gavusi sutikimą arba leidimą iš Jūsų tėvų ir tik tokiu mastu, kokiu duotas toks sutikimas ar leidimas;

4.1.8. netvarkyti duomenų, kurie atskleistų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose. Taip pat įsipareigoja netvarkyti genetinių duomenų, biometrinių duomenų, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją;

4.1.9. imtis tinkamų priemonių, kad visa informacija, susijusi su Jumis, Jums būtų pateikta glaustai, skaidriai, suprantamai ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Informacija pateikiama raštu arba kitomis priemonėmis, įskaitant, prireikus, elektronine forma;

4.1.10. Į pateiktus Jūsų prašymus ar skundus pateikti atsakymus nemokamai ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo ar paršymo gavimo dienos;

4.1.11. bendradarbiauti su priežiūros institucijomis;

4.1.12. rinkdama ar prašydama pateikti Jūsų duomenis, pateikti šią informaciją:

a) Asociacijos pavadinimą ir kontaktinius duomenis;

b) duomenų tvarkymo tikslus ir duomenų tvarkymo teisinį pagrindą;

c) jei yra, Jūsų duomenų gavėjus arba gavėjų kategorijas;

d) Jūsų duomenų saugojimo laikotarpį  ir saugojimą vietą;

e) Jūsų teisę prašyti, kad Asociacija leistų susipažinti su savo duomenimis, ar kad Asociacija juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;

f) Jūsų teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

g) Jūsų duomenų pateikimo pagrindą (teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį), taip pat, ar privalote pateikti asmens duomenis, ir informaciją apie galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes;

4.1.13. pateikti bandomojo testo rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po testo sėkmingo užbaigimo.

4.2. Asociacija turi teisę:

4.2.1. netaikyti duomenų apsaugos principo nuasmenintai informacijai, t. y. informacijai, kuri nėra susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, arba asmens duomenims, kurie nuasmeninti taip, kad duomenų subjekto tapatybė nebegali būti nustatyta;

4.2.2. Jūsų prašymu, informaciją suteikti žodžiu, jeigu Jūsų tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis;

4.2.3. atlikti Jūsų profiliavimą, jeigu yra būtina vykdyti sutartį sudarytą su Jumis arba jeigu esate suteikęs aiškų sutikimą tokiems veiksmams atlikti;

4.2.4. jeigu Jūsų prašymai ar skundai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi (visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio) imti mokestį, nustatomą atsižvelgiant į administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą ar skundą;

4.2.5. tiek nustatydama duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendinti pseudonimų suteikimą, siekiant veiksmingai įgyvendinti duomenų apsaugos principus;

4.3. Išimtinai tik Asociacija turi teisę pateikti testų rezultatus ir tik asmeniškai tuo elektroniniu adresu, kuris buvo pateiktas registruojantis bandomajam testui. Kadangi bandomasis testas parengtas Asociacijos ir partnerių intelektualiniais ištekliais, todėl labiausiai Jūsų gebėjimus atitinkančius atsakymus gausite tik Asociacijos vertinimo pagrindu.

5. Duomenų rinkimas ir tvarkymas

5.1. Asociacija įgyja teisę tvarkyti Jūsų duomenis nuo to momento, kai išreiškiate sutikimą ir patvirtinate, kad sutinkate su Asociacijos privatumo politika. Taip pat, sudaryta sutartis su Asociacija yra teisėtas pagrindas tvarkyti Jūsų duomenis šioje tvarkoje nurodytiems tikslams ir tvarka.

5.2. Jūsų duomenys renkami Asociacijos svetainėje ir socialinio tinklo svetainėje Facebook, o gaunami iš Jūsų, kurie pateikiami žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu ir kitais būdais, taip pat gaunami iš Lietuvos darbo biržos, finansų įstaigų, su kuriomis esate sudaręs sutartis, susijusias su Asociacijos vykdoma veikla.

5.3. Bendrovė gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbas ir kiti duomenys kuriuos patekiate) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

5.3.1. apdoroti Jūsų užklausas;

5.3.2. pateikti Jums informaciją apie tinkamiausias paslaugas ir naujienas;

5.3.3. spręsti problemas, susijusias su paslaugų pateikimu ar suteikimu;

5.3.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

5.4. Asociacija turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 5.3 tikslams pasiekti.

5.5.Gauti ir surinkti Jūsų duomenys yra kaupiami, Asociacijos nuomojamuose serveriuose, Asociacijos nuosavybės teise priklausančiuose telekomunikacijų ir kompiuteriniuose įrenginiuose bei išorinėse laikmenose.

5.6. Jūsų duomenys, pagal poreikį ir atsižvelgiant į sutarties, sudarytos tarp Jūsų ir Asociacijos, sąlygas, gali būti teikiami Lietuvos darbo biržai, finansų įstaigoms, garantijų institucijoms, praktikos vietas suteikiantiems subjektams,  Asociacijos buhalteriją tvarkančiam subjektui ir/ar, sporto, mokymo įstaigoms, institucijos ir ministerijoms.

5.7. Asociacijos tvarkomi Jūsų duomenys saugomi Asociacijoje ne ilgiau negu to reikalauja rinkimo ir tvarkymo tikslai, nurodyti šioje tvarkoje, išskyrus kitus duomenų tvarkytojus/valdytojus, kuriems Asociacija perduoda Jūsų duomenis ir kurie juos tvarko pagal savo nustatytus tikslus ir privatumo politikos nuostatas (pvz. pagal Google privatumo politiką, Jūsų duomenys saugomi ne ilgiau kaip 26 mėnesius).

5.8. Pasibaigus duomenų tvarkymo tikslams, tame tarpe, bet neapsiribojant, pasibaigus sutarčių galiojimo terminui,  duomenys sunaikinami juos pašalinant iš laikymo vietų, juos ištrinant.

5.9. Asociacijos nustatytas ir Jums pateiktas užpildyti formas (sutartis, registarcijos formas, anketas, apklausas, ir kt.) Jūs privalote užpildyti teisingai ir sąžiningai, prašymo ribose, pateikdami pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu duomenų pateikimo formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją.

5.10. Pasirinkus ir atlikus testą ar pasirašius sutartį su Asociaciją, šalims atsiranda teisės ir pareigos, numatytos šioje tvarkoje.

6. Slapukų naudojimo tvarka

6.1. Asociacija svetainėje pasirinkdami ir pažymėdami sutikimą (“Sutinku”), dėl slapukų naudojimo, bei toliau tęsdami naršymą svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia tvarka ir sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašyta informacija (slapukai, angl. “cookies”), kurių pagalba galėsime pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje.

6.2. Slapukų pagalba, Jūsų duomenis naudosime atpažindami Jus:

6.2.1.kaip ankstesnį svetainės naudotoją;

6.2.2. rinkdami svetainės lankomumo statistiką;

6.2.3. kad galėtume teikti jums paslaugas, pasiūlymus, informaciją ir reklamą, susijusią su Asociacijos veikla;

6.2.4. kad galėtumėte naršyti keliuose puslapiuose vienu metu, pakartotinai neįvesdami slaptažodžio mūsų tinklapyje;

6.2.5. kad galėtume laikinai stebėti Jūsų veiksmus mūsų tinklapyje;

6.2.6. kad galėtume nustatyti, ar į mūsų tinklalapį atėjote spustelėję reklamjuostę ar iš susijusio tinklalapio;

6.2.7. kad galėtume pateikti jums aktualios informacijos apie papildomus tinklalapius;

6.2.8. kad galėtumėme pritaikyti tinklalapio turinį Jūsų poreikiams ir padėti Jums vykdyti operacijas bei peržiūrėti paskyros informaciją.

6.3. Jūsų sutikimu gautą informaciją dalinamės su savo socialinių tinklų, reklamos ir analitikos partneriais, kurie gali sujungti ją su kita informacija, kurią jūs patys minėtiems partneriams pateikėte arba jie surinko jums naudojantis jų paslaugomis.

6.4. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus.

6.5. Turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos ir galbūt negalėsite užbaigti operacijos.

6.6. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

6.7. Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės „parinkčių“ arba „pasirinkimų“ (angl., Settings, Internet Options ir pan.) meniu.

6.9. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti pateiktą informaciją pranešdami apie tai adresu info@regbis.lt.

6.10. Daugiau apie tai, kaip Asociacija naudoja slapukus, skaitykite  ČIA.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1. Lietuvos regbio federacija turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami interneto svetainėje.

7.2. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.